FORMACIÓ CONTÍNUA
   


Àrea Comerç exterior:

- Operativa pràctica del comerç exterior
- Formes de pagament i cobertura de riscos
- Gestió administrativa del comerç exterior
- Transport internacional de mercaderies
- Finançament internacional
- Marketing internacional
- Estratègies d'entrada en els mercats internacionals
- El Pla de marketing internacional

Àrea Marketing:
- Gestió del marketing i comercial
- El marketing de serveis
- Com messurar la satisfacció del client/usuari
- Investigació de mercats
- El product manager

Àrea Comunicació interpersonal i desenvolupament d'habilitats directives

- Desenvolupament d'habilitats directives i de comunicació interpersonal
- Negociació internacional
- Lideratge
- Direcció i conducció d'equips multiculturals
- Tècniques de reunions professionals
- Tècniques de comunicació escrita
- Tècniques de comunicació oral i presentacions
- Gestió del temps
- La qualitat en l'atenció al client
- Atenció telefònica
- Gestió de queixes i reclamacions

DOSSIER FORMACIÓ (PDF)

DOSSIER CONSULTORIA (PDF)